JUDISTI OCENILI PRIMÁTORA MESTA

10.11.2014 17:38

28.október  je vyhlásený ako Svetový deň judo pri príležitosti narodenia Jigora Kana, ako zakladateľa juda. Po celom svete sa robia rôzne športové akcie na pripomenutie si tohto významného dňa. Slovenským zväzom judo bol pri tejto príležitosti vypracovaný projekt „Poď do telocvične, nie do obchodu“, v ktorom sa v troch nenáročných disciplínach zapojili do cvičenia celé rodiny, judisti aj nejudisti na celom Slovensku. Išlo o hod plnou loptou, skok do diaľky z miesta a člnkový beh. Tento deň sa do disciplín tohto projektu vo Vranove nad Topľou zapojilo 201 ľudí. Výsledky sa zaznamenali na prezenčné hárky, ktoré budú vyhodnocované v rámci celého Slovenska študentami UMB Banská Bystrica a FTVŠ UK Bratislava. 

Inak to nebolo ani v oddieli juda pri MŠK Vranov n.T. a CVČ ZŠ Juh, kde oddiel trénuje. V rámci trénigov si 28.10. disciplíny vyskúšali judisti a ich rodičia, ktorí boli na tréning prizvaní a verejnosti bola táto akcia ponúknutá 8.11.2014 v areáli ZŠ Juh. Projektu predbiehalo slávnostné otvorenie nového klziska, ktoré je taktiež v tomto areáli. Na pozvanie oddielu sa prezentovania projektu zúčastnil aj primátor mesta Ing. Ján Ragan so svojim zástupcom Ing. Dušanom Molekom  a poslancom  Ing. Ľubomírom Pidaným. Po príhovoroch a objasnení projektu bol primátorovi mesta predsedom Slovenského zväzu judo Mgr. Jánom Krišandom odovzdaný Ďakovný list Slovenského zväzu judo pri príležitosti 60-teho výročia založenia juda na Slovensku za prínos mesta v rámci športu vo Vranove n.T., kde na základe tejto pomoci a následne výsledkov oddielu juda mohlo byť mesto Vranov n.T. zviditeľnené nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami.

            Na podujatí svoje umenie predviedli aj judisti oddielu, ktorí ukázali nielen judistické chvaty, ale aj gymnastické cvičenia, ktoré v rámci rozcvičky a celkovej koordinácie musia takisto zvládnuť. Nakoľko bolo nevídane krásne počasie, toto vystúpenie si mohli návštevníci podujatia pozrieť na tatami, ktoré bolo vonku. Napokon sa aj veľa z nich zapojilo do pripravených súťaží a tak prispeli troškou pohybu štipke svojej kondície. Každý zo zúčastnených obdržal aj diplom World Judo Day.

            V tomto projekte chce Slovenský zväz  judo pokračovať aj na budúci rok. Tentokrát to bolo organizované iba s prispením svojich osobných možností trénerov a judistov, ich rodičov a učiteľov ZŠ Juh, za čo im patrí poďakovanie. Podaním projektu Slovenského zväzu judo na MŠ SR možno v budúcnosti zorganizujeme podujatie aj s prispením finančných prostriedkov na väčšiu propagáciu, či tričko.